Redaksi

Pimpinan Redaksi
Yunika Rahayu (yunika@ngenelo.com)

Yunika Rahayu (ngenelocom@gmail.com)

Editor
Rendra (redra@ngenelo.com)
Joko Setyono (joko@ngenelo.com)

Kontributor
Sakti Widodo (sakti@ngenelo.com)
Eko Budi Utomo (eko@ngenelo.com)
Randy Satrio (rendy@ngenelo.com)
Wahyu Junanto (wahyu@ngenelo.com)